آموزش ها

آموزش ها

۱۳۹۵/۰۹/۰۷
cloudcomputing-660x330

نگاهی بر رایانش ابری؛ مدلی که این روزها بر سر زبان‌هاست (بخش اول)

با پیشرفت سریع فناوریهای پردازشی و ذخیره سازی و موفقیت اینترنت، منابع رایانشی ارزانتر، قویتر و در دسترس تر از قبل شده اند. این روند فناوری منجر به ایجاد و گسترش «رایانش ابری» شد.

مفاهیم اساسی

۱۳۹۵/۰۹/۰۷
333-660x330

کتاب الکترونیک و نرم افزار کتابخانه ای نسخه آندروید (بخش اول)

مقدمه

در بحبوحۀ انفجار اطلاعات و دگرگونی فناوری اطلاعات که منجر به ظهور عصر اطلاعات الکترونیک شده است، اهمیت شبکه‌های کامپیوتری و تکنولوژی دیجیتالی مشروط بر اطلاعاتی است که می‌توانند در یک روش سریع و مؤثر

۱۳۹۵/۰۹/۰۷
shavahed

پزشکی مبتنی بر شواهد؛ کتابداری مبتنی بر شواهد

پزشکان و اعضای تیم مراقبت و درمان از جمله مهم‌ترین اقشار یک جامعه هستند که دسترسی به اطلاعات معتبر و روزآمد توسط آنان به معنای تأمین سلامت و بهداشت یک جامعه و در موارد متعددی، به معنای نجات

۱۳۹۵/۰۹/۰۷
healthcare

بررسی موانع و راهکارهای مدیریتی در انجام وظایف کتابداران پزشکی؛ (یک مطالعۀ مروری)

پدیدۀ انفجار اطلاعات که از ویژگی‌های غالب این دهه است، حجم فزایندۀ اطلاعات در دنیای امروزی و نیاز به استفاده از اطلاعات در امر پژوهش و تصمیم‌گیری، باعث شده است که استفاده از نیروی غیرمتخصص در گردآوری، سازماندهی

۱۳۹۵/۰۹/۰۷
12

“معرفی نشریات علمی_ پژوهشی و علمی- ترویجی فعال در حوزۀ کتابداری”

۱. دو فصلنامه آینه میراث

ISSN 1561-9400
دوفصلنامه علمی – پژوهشی
صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب
مدیر مسئول: اکبر ایرانی
سردبیر: مجدالدین کیوانی
محل انتشار: تهران
سایت اختصاصی:
http://www.mirasmaktoob.ir/fa
دارای چکیدۀ